Incasso, beslag en executie

Onder "incasso" wordt meestal verstaan dat een vordering die niet – of niet serieus- wordt betwist, wordt geïnd. Ook al wordt een vordering niet betwist, dan nog dient – indien tot "verzilvering" wordt overgegaan in het geval dat betaling uitblijft – de vordering in een vonnis te zijn toegewezen. Zonder een toewijzend vonnis is het niet mogelijk om een deurwaarder opdracht te verstrekken een vordering te incasseren.

Lees meer: Incasso, beslag en executie

De positie van de deskundige in het strafproces is in de Wet van 22 januari 2009 (Wet deskundige in strafzaken) drastisch verbeterd. Was het daarvóór gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie verklaringen van politie- en andere ambtenaren als onderbouwing van de stelling dat het bewijs tegen een verdachte wettig en overtuigend bewezen dient te worden verklaard; sinds de inwerkingtreding van de Wet van 22 januari 2009 is dat niet meer zo.

Lees meer: De deskundige in het strafproces

Op dit moment ligt bij de Eerste Kamer ter goedkeuring het wetsvoorstel tot beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen.
In dit voorstel wordt het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen beperkt.
Alle voorhuwelijkse goederen die gemeenschappelijk zijn en alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap, maar in tegenstelling tot wat onder de huidige wetgeving het geval is, blijven alle goederen en schulden die dus niet gemeenschappelijk zijn buiten de gemeenschap.

Lees meer: Wetsvoorstel ter beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen
Bestuurdersaansprakelijkheid

Algemeen

Uitgangspunt bij rechtspersoonlijkheid (Vereniging, Stichting, B.V., N.V.) is dat bestuurders niet aansprakelijk zijn. Dat neemt niet weg dat een bestuurders aansprakelijk kan worden gesteld; bij voorbeeld door de rechtspersoon indien deze van mening is dat de betreffende bestuurder aan haar of zijn taak onbehoorlijk invulling heeft gegeven. 

Lees meer: Bestuurdersaansprakelijkheid