Incasso, beslag en executie

Onder "incasso" wordt meestal verstaan dat een vordering die niet – of niet serieus- wordt betwist, wordt geïnd. Ook al wordt een vordering niet betwist, dan nog dient – indien tot "verzilvering" wordt overgegaan in het geval dat betaling uitblijft – de vordering in een vonnis te zijn toegewezen. Zonder een toewijzend vonnis is het niet mogelijk om een deurwaarder opdracht te verstrekken een vordering te incasseren.

In de praktijk blijkt de reikwijdte van het begrip "incasso" nog wel eens aanleiding voor misverstanden te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een schuldeiser van oordeel is dat de vordering "snoeihard" is of dat de debiteur doordat deze niet reageert gewoon moet betalen, terwijl na dagvaarding blijkt dat de debiteur van oordeel is, anders dan waarvan de schuldeiser uitging, niet gehouden te zijn de vordering te voldoen. Dan verandert een op het oog "eenvoudige incasso– procedure" in een procedure op tegenspraak.

Het is mogelijk om, voorafgaand aan een procedure, de rechtbank te verzoeken om over te gaan tot het leggen van zgn. "conservatoir" beslag. Zaken die aldus in beslag zijn genomen, worden voor verhaal veilig gesteld (“geconserveerd”: "bewaard") tot het moment waarop de rechter in een vonnis duidelijk heeft gemaakt of de vordering wordt toe- of afgewezen. Houdt u er rekening mee dat indien de vordering wordt afgewezen en de debiteur lijdt door het conservatoir beslag schade, u voor die schade, met inbegrip van alle kosten van de advocaat van de debiteur, aansprakelijk bent omdat het beslag dan als onrechtmatig wordt aangemerkt. Wij zijn derhalve om die reden, veiligheidshalve, enigszins terughoudend met het leggen van beslag en beperken dat dan ook tot die gevallen waarin het eigenlijk onvermijdelijk is om tot het treffen van deze maatregel over te gaan. Zo is het leggen van beslag onder een debiteur die sowieso voldoende verhaal biedt na een eventuele veroordeling zinloos en uitsluitend (nodeloos) kostenverhogend voor de cliënt. Denkt u daarbij aan vorderingen op de Overheid. Het is weliswaar mogelijk om onder de Overheid beslag te leggen op aan de Overheid in eigendom toebehorende roerende en onroerende zaken zowel als ook op vorderingen van de Overheid op derden, maar dergelijke beslagen zijn naar ons oordeel dus zinloos omdat de Overheid altijd verhaal biedt.

Indien de rechtbank uw vordering toewijst, dan wijzigt een conservatoir beslag in een executoriaal beslag: de deurwaarder kan dan overgaan tot het "uitwinnen" van de zaken waarop beslag is gelegd (bij voorbeeld door het innen van gelden op bankrekeningen die in beslag zijn genomen en/of het verkopen van onder beslag liggende roerende en onroerende zaken).

Mochten er vragen zijn; u kunt daarover te allen tijde contact met ons opnemen.

 

mr. W.F. Roelink