Tarieven & Voorwaarden

Over tarieven – die afhankelijk van de behandelend advocaat en de aard van de zaak kunnen variëren – maken wij steeds vooraf heldere afspraken. Het uitgangspunt is dat wij maandelijks op basis van bestede tijd factureren. Over het algemeen behoren andere afspraken, waaronder een vaste prijs voor (een deel van) een zaak, tot de mogelijkheden.

Op onze dienstverlening zijn  onze algemene voorwaarden van toepassing, die u hieronder aantreft.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Lexington advocaten (Lexington) is een maatschap van vennoten bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("praktijkvennootschappen"), die zich ten doel stelt om, in de ruimste zin van het woord, de praktijk van advocaat uit te oefenen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Lexington, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 3. Lexington zal bij het inschakelen van derden, behoudens deurwaarders, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lexington is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden. Lexington is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Lexington tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgeververricht.
 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Lexington is iedere aansprakelijkheid van Lexington uit hoofde van een gebeurtenis - daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
 6. De verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de opdrachtgever jegens Lexington enig recht (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een vordering tot schadevergoeding) geldend kan maken, bedraagt één jaar vanaf het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten enbevoegdheden.
 7. Niet alleen Lexington, maar ook alle kantoorgenoten, oud-kantoorgenoten en andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld of ingeschakeld zijn geweest, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte tijdseenheden vermenigvuldigd met de tarieven per tijdseenheid zoals die van tijd tot tijd door Lexington worden vastgesteld. Door Lexington ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) kan een opslag op het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 9. Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Lexington gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 10. Bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever of enige derde en Lexington zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhoudingen voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de rechtbank Noord-Holland of, uitsluitend naar keuze van Lexington, door de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of derde.
 11. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening van Lexington, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig de kantoorklachtenregeling Lexington Advocaten.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en de vertaling is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland onder nr. 17/2016 en kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Lexington: www.lexadv.nl.

Hoofddorp, 14 juni 2016

Download Algemene Voorwaarden